Ausstellung „Eist Duerfbild am Laf vun der Zšit“ 2016

Fotoen: Mike Anen – 17. November 2016

Ganz vill Leit konnt de Pršsident Jos Junck um Vernissage vun der Ausstellung am Kopleschter Kulturhaus begrťissen. Och wann d’Ausstellung Žnner dem Motto „Eist Duerfbild am Laf vun der Zšit“ stung, konnten d’Leit net manner wťi vťier verschidde Volete kennelťieren: eng Gťigeniwwerstellung vu Fotoen vu frťier an hott, d’Dťieren an d’Planzen an eisen Dierfer, rezent Beispiller vu Renovatiounen mam „Service des sites et monuments nationaux“ an e Stand zum Thema „Sand“.

De selwechten Owend huet de Rosch Ecker d’Heft 16 virgestallt an ass am Detail op dťi eenzel Sujeten agaang. De Buergermeeschter Romain Adam huet fir dťi sŽllech Aktivitťite †felicitťiert an huet als Merci vun der Gemeng dem Veršin d’Buch „Les mariages de Luxembourgeois ŗ Paris de 1860 ŗ 1902“ iwwerreecht.

Dono sinn dťi eenzel Deeler vun der Ausstellung dem Public presentťiert ginn, ier d’Gemeng op den …ierewšin invitťiert huet.


© Koplescht - frťier an hott, 2018