Prochainement

Les sujets suivants sont prévus pour la prochaine édition de la brochure "fréier & hott" (numéro 31, mars 2024) :

  • Entstehung und Wandlungen einer Dorfgemeinschaft (Teil 3)
  • Edgar Cossé und seine Autos
  • Kopleschter Sprooch (Deel 2)
  • Wéi ass Lëtzebuergesch zu enger Sprooch ginn?


Éventuellement, certains articles seront reportés sur une brochure ultérieure.

© Koplescht - fréier an hott, 2029