No 17 - Mars 2017

Vous pouvez commander ce numéro au prix de 15 €.


Mike Anen: Aus dem Comité

André Anen, Jos Junck: Tal der Mühlen - D'Schankemillen

Lise Linster, Jos Junck: Vom Café a Pueren zum Weidendall

Stéphane Gilbart: Ech sinn doheem

Fern Greisen: Erënnerungen un den Här Francis Harsch

Joseph Wagener: Musek verbënnt

Roland et Jean-Marie Harsch: Long coup de baguette

Lise Linster: Interview mit Rich Ruppel

Rosch Ecker: Erntefest in Kopstal 1933

Henri Thill: De Foxen Henr’ erënnert sech

Kofah: Eist Duerfbild am Laf vun der Zäit - Ausstellung 2016


© Koplescht - fréier an hott, 2024