Heft 2 - Oktober 2009

Dieses Heft ist im Moment leider vergriffen. Sie können jedoch gerne eine digitale Version als PDF-Datei für 10 € nachbestellen.

Bei ausgewählten Artikeln können Sie die ersten Seiten als Leseprobe aufrufen.


Lex Jacoby: Die Dorfstraßen, Gassen und Feldwege

Comité: Quelques réflexions - Unsere Überlegungen

Lex Jacoby: Kopleschter Stroossen – Rue Schmitz

Comité: Fir déi am Krich gefale Kopleschter Jongen

Lise Linster: Im Gespräch mit Willy Kemp - "Ich wusste, dass die Amerikaner nicht mehr weit weg waren."

Lise Linster: Im Gespräch mit Alphonse Bastian - Op éiweg e Kopleschter

Roger Ecker: E Siwenzegjäregen erënnert sech u seng Kannerzäit (Deel 2)

Jos Junck: Welsche Zuwanderer in Kopstal (Teil 1)

© Koplescht - fréier an hott, 2024