Heft 3 - März 2010

Dieses Heft ist im Moment leider vergriffen. Sie können jedoch gerne eine digitale Version als PDF-Datei für 10 € nachbestellen.

Bei ausgewählten Artikeln können Sie die ersten Seiten als Leseprobe aufrufen.


Maria Scheppach: Aus unserer Arbeit

Lex Jacoby: Kopleschter Stroossen – Vum Stouss op de Knapp an de Grëndchen

Jean Ewen: Historique d'une parcelle de bois située à Kopstal au lieudit am Léin

Jean Ewen: Das Waldstück am Léin in Kopstal und seine Geschichte

Marie-Thérèse Scholtes: Ech hunn en immense Respekt fir mäi Papp

Lise Linster: Mat léiwe Gréiss fir all Kopleschter - Interview mit Maria Friedgen

Roger Ecker: Kierch a Relioun virun 60 Joer, Fräd an Angscht

Marcel Weydert: Die Weidenanlagen (Val des Oseraies) von Mercier (Teil 1)

Roger Ecker: E Siwenzegjäregen erënnert sech u seng Kannerzäit (Deel 3)

Jos Junck: Welsche Zuwanderer in Kopstal (Teil 2)

Lise Linster: Schriftsteller Lex Jacoby - Zu seinem 80. Geburtstag

© Koplescht - fréier an hott, 2024